نوع آسانسور آدرس محل نصب نام مشتری ردیف
AC2 مسکن فرجی 1
AC2 عضد2 توکلی 2
3VF-OPEN هپکو-فاز2 غلام نژاد 3
AC2 مولوی غربی غلامی 4
3VF-OPEN قائم مقام-پردیس1 نیکزاد 5
AC2 عضد1 سماعی 6
AC2 عضد1 سماعی 7
AC2 قائم مقام-پردیس1 خلیلی 8
3VF-CLOSE کوی کوثر بنیاد مسکن 9
3VF-CLOSE کوی کوثر بنیاد مسکن 10
3VF-CLOSE خیابان امام خمینی حسینی 11
AC2 خیابان مدرس فرهمند 12
3VF-OPEN فرمانداری فرهمند 13
3VF-CLOSE ملک مددی 14
AC2 مسکن عظیمی نژاد 15
3VF-CLOSE قائم مقام-پردیس1 علی آبادی 16
AC2 جهانگیری پیری 17
AC2 قائم مقام-پردیس1 عباسی 18
AC2 قائم مقام-پردیس1 جعفری 19
AC2 قائم مقام-پردیس2 سلیمانی 20
3VF-OPEN خیابان دانشگاه عبدلی 21
AC2 گردو عسگری 22
3VF-OPEN خیابان ابوریحان نیازی 23
3VF-OPEN خیابان امام خمینی کاظمی 24
3VF-OPEN خیابان هپکو اسکندری 25
3VF-OPEN خیابان قیام آقاسی 26
3VF-OPEN خیابان اعلم الهدی ابراهیمی 27
3VF-OPEN هپکو-فاز2 نعیمی 28
AC2 قائم مقام-پردیس2 ونکی 29
3VF-OPEN هپکو-فاز2 نیازی 30
AC2 قائم مقام-پردیس2 مختاری 31
3VF-OPEN قائم مقام-پردیس2 افشار 32
3VF-OPEN هپکو شیرازی 33
3VF-CLOSE هپکو رضایی 34
3VF-OPEN حاج باشی رضازاده 35
3VF-OPEN شریعتی میقانی 36
hydraulic دارایی فرمانداری 37
hydraulic حافظیه صفایی 38
hydraulic راه آهن خانبلوکی 39
hydraulic ملک ساکی 40
3VF-OPEN هپکو رفیعی 41
3VF-OPEN خانه سازی قنات دارابی 42

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs